Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné obsahových titulů

vydavatelství Echo Media, a.s.

 

  1.   1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi předplatitelem obsahových titulů vydavatelství Echo Media a.s. (dále jen „zákazník“) a společností Echo Media a.s., IČ: 02581574, se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19589 (dále jen „vydavatel“) při dodávce periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě.

1.2. Kontakt na vydavatele: Echo Media a.s., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, tel.: 778 440 577, predplatne@echo24.cz

1.3. Předplatitel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

  1.   2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na https://eshop.echomedia.cz/ .
 

  1.   3. Objednání předplatného

3.1 Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu zákazníkovi zaslaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím předplatitelské strany na https://eshop.echomedia.cz/  . Zde jsou uvedeny jednotlivé typy předplatného či jiných služeb, jejich obsah a cena.

 

3.1.42. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik/objednaný počet kusů produktu poskytovaného vydavatelem.

 

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

 

3.3. Platba předplatného

3.3.1. Platba předplatného proběhne v souladu se zvolenou možností na  https://eshop.echomedia.cz/ . Daňový doklad se vydává pouze na vyžádání.

 

3.4.Opakované platby:

Jde o automatické strhávání měsíční / roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2016, další platba bude stržena 1. 9. 2016). 
O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit.

3.4.1 Komunikace – Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem, a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

3.4.2 Možnosti plateb: 
a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4.3 Forma platby 
a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. 
b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 4.2).

 

3.5. Reklamace u předplatného

3.5.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

Nedodání objednaného vydání/produktu, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání či jiného produktu.

Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.

3.5.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na e-mailové adrese predplatne@echo24.cz.

3.5.3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady se pro spotřebitele řídí ustanovením § 1810 a násl. a § 2158 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

3.5.4. Zákazník bere na vědomí, že vydavatel nezaručuje, že bude po celou dobu trvání předplatného poskytovat konkrétní služby, které poskytuje v den pořízení předplatného zákazníkem (např. konkrétní rubriky, konkrétní podcasty atd.) a že obsah takových služeb může být v průběhu trvání předplatného měněn.  Toto pak není důvodem k reklamaci předplatného či k jeho ukončení.

 

3.6. Marketingové akce

3.6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) zákazníkovi pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

3.6.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

3.6.3. Zákazník nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese zákazníka. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.

3.6.4. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

3.6.5. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

3.6.6. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu zákazníka, a to i v případě, kdy příjemcem předplatného bude osoba odlišná od zákazníka.

3.6.7. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout na adrese vydavatelství Echo Media, a.s. Na písemnou žádost zákazníka může být zvláštní plnění odesláno znovu na náklady zákazníka.

3.6.8. Pokud je součástí marketingové akce inzerce, musí být předplatitelem vyčerpána v následujících šesti měsících, jinak nárok zaniká.

 

3.7. Ukončení smlouvy o předplatném

3.7.1. Předplatné může být ukončeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.7.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu vydavatelství Echo Media, a.s., oddělení předplatného, nebo e-mailem na predplatne@echo24.cz. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik). Zákazník je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit za podmínek stanovených § 1829 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy není v žádném případě možné, pokud již byl předmět plnění poskytnut.

3.8. Dodání digitálního obsahu

3.8.1. Je-li součástí smlouvy o uzavřené s vydavatelem dodání digitálního obsahu, souhlasí zákazník výslovně s tím, aby vydavatel započal s plněním ihned po uzavření takové smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku a zákazník tedy nemá právo od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, odstoupit ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku.

  1.   4. Ochrana osobních údajů
  1. Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů a Prohlášení o souborech cookies.

 

  1.   5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

5.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

5.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.echo24.cz .

5.4. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5.5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

5.6. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

5.7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5.8. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5.9. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

 

 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 13.2.2024